kijk eens naar uw bedrijfsvoering:

Wilt u minder werk hebben aan uw administratie?

 

 

 

ook in uw bedrijf zijn kansen om winst te vergroten

Weten hoe?

Mijn aanpak

Mijn aanpak is te kenmerken als praktisch en met een focus op verbetering van de organisatie als geheel. Ik volg een aantal stappen waarbij een volgende stap pas uitgevoerd wordt wanneer daartoe vanuit de voorafgaande stap voldoende aanleiding lijkt te zijn. Afhankelijk van de situatie en de opdracht heeft het traject grofweg de volgende structuur:

 1. Bepalen van de doelstelling en urgentie;
  Om te beginnen wordt bepaald wat de bedoeling is. In een globale beschrijving wordt aangegeven wat men wil weten of wat er veranderd zou moeten zijn wanneer mijn opdracht is afgerond. De door mij ontwikkelde QuickScan kan meegenomen worden bij het signaleren van eventuele verbeterpunten. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen waarom eraan gewerkt gaat worden. Wat gebeurt er als we niets doen?
 2. Het uitvoeren van de probleemanalyse;
  Context en het probleem achter de gedefinieerde doelstelling dienen beschreven te worden. Het verzamelen van informatie over omgeving, concurrenten, wetgeving, afnemers, processen, structuur etc. speelt een belangrijke rol. Het gaat erom de huidige stand van zaken met haar knelpunten en verbeterpunten, kansen en risico's in kaart te brengen. Tevens wordt de business case op hoofdlijnen opgesteld.
 3. Alternatieven uitwerken, beoordelen en selecteren;
  Wanneer uit de probleemanalyse naar voren komt dat de opbrengsten de moeite zijn kan worden gekeken hoe de verbetering wordt uitgevoerd. Er worden alternatieven uitgewerkt en geselecteerd, de business case wordt verder uitgewerkt. Uit vergelijking van verschillende alternatieven zal de meest aantrekkelijke naar voren komen. Daarbij is een kanttekening op zijn plaats: 

  ‘Niet alles wat telt is te tellen en niet alles wat je kan tellen telt’.

  Soms is het noodzakelijk om toch te investeren ook al is de toegevoegde waarde negatief, bijvoorbeeld omdat een nieuwe wettelijke verplichting dat vereist of om bij te blijven vanuit concurrentieoverwegingen. De gewenste eindresultaten worden uitgewerkt.
 4. Opstellen, presenteren en uitvoeren implementatieplan;
  Met betrokkenen en rekening houdende met context en randvoorwaarden wordt een implementatieplan opgesteld. Dit plan moet de organisatie van stap 2 naar de gemaakte keuze bij stap 3 brengen. Het implementatieplan biedt houvast om de projectuitvoering te sturen en te beheersen en indien de omstandigheden dat verlangen, kan het bijgesteld worden. De validiteit van de business case wordt regelmatig beoordeeld.
 5. Evalueren van doorgevoerde veranderingen (incl. ‘lessons learned’).
  Na implementatie dient geëvalueerd te worden of het project volgens plan is verlopen en verdient het aanbeveling tegenslagen nader te analyseren. Daarnaast is het van belang om na enige tijd te beoordelen of de doorgevoerde veranderingen ook daadwerkelijk hebben gebracht wat ze hadden moeten brengen.